Katsunosuke Matsuoka, Ryuso (Founder) of Shindo Yoshin ryu
Katsunosuke Matsuoka, Ryuso (Founder) of
Shindo Yoshin ryu
 
Matakichi Inose, 2nd headmaster of the Shindo Yoshin ryu mainline
Matakichi Inose, 2nd headmaster of the
Shindo Yoshin ryu mainline.
 
Tatsuo Matsuoka, 3rd Headmaster of  SYR mainline at Shindokan Dojo
Tatsuo Matsuoka, 3rd Headmaster of SYR mainline at Shindokan Dojo.
 
Shigeta Ohbata, founder of Ohbata ha Shindo Yoshin ryu with other famous budoka around 1910
Shigeta Ohbata, founder of Ohbata ha Shindo Yoshin ryu with other famous budoka around 1910 in Yubetsu, Hokkaido, including Sokaku Takeda, Katsuda Hiratsuka, Masamizu Inazu. Holding menkyo kaiden, Shigeta Ohbata was permitted to found his own SYR line in 1895 by Katsunosuke Matsuoka. This line today survives via direct transmission as the Takamura ha Shindo Yoshin ryu.
 
Visiting the grave of Shindo Yoshhin ryuís founder with his oldest surviving relative, Takeshi Matsuoka
Visiting the grave of Shindo Yoshhin ryu’s founder with his oldest surviving relative, Takeshi Matsuoka.
 
Takeshi Matsuoka, Masahiro Matsuoka,Toby Threadgill, Shingo Ohgami, & Saito Takao
Visiting the family of Shindo Yoshin ryu’s founder at the family’s ancestral home in Akeno, Japan. L to R are: Takeshi Matsuoka, Masahiro Matsuoka,Toby Threadgill, Shingo Ohgami, & Saito Takao.
 
Visiting Dr Ryozo Fujiwara in Tokyo along with Tatsuno Yorihisa and Shingo Ohgami
Visiting Dr Ryozo Fujiwara in Tokyo along with Tatsuno Yorihisa and Shingo Ohgami. Dr Fujiwara leads the Shindo Yoshin ryu mainline and Toby Threadgill the Takamura ryuha. This is the first time the leaders of the two lines of Shindo Yoshin ryu have met since the 1970’s.
 
Toby Threadgill and Yukiyoshi Takamura  in the mid 1990ís
Toby Threadgill and Yukiyoshi Takamura in the mid 1990’s. Holding a menkyo kaiden in Shindo Yoshin ryu, Yukiyoshi Takamura was the grandson of Shigeta Ohbata. Shigeta formally selected his grandson as the successor of the Ohbata ryuha in 1945.
 
Yukiyoshi Takamura throwing a student with gyakute gaeshi in San Jose, Ca in 1978
Yukiyoshi Takamura throwing a student with gyakute gaeshi in San Jose, Ca in 1978.
 
Toby Threadgill In Morioka, Japan with Wado ryu shihan, Shingo Ohgami, Hideya Maki and Dr Katsumi Hakoishi.
Toby Threadgill In Morioka, Japan with Wado ryu shihan, Shingo Ohgami, Hideya Maki and Dr Katsumi Hakoishi.
 
Toby Threadgill teaching with Dr Hideho Takagi.
Seminar In Lakeland, FL. Toby Threadgill teaching with Dr Hideho Takagi. Also in photo are Dave Nettles (Tomiki Aikido), Bob Nash (JKF Wadokai) and Shinji Kohata (JKF Wadokai).
 
Toby Threadgill with good friends in Saitama. Shingo Ohgami and Tetsuzan Kuroda.
Toby Threadgill with good friends in Saitama. Shingo Ohgami and Tetsuzan Kuroda.
 
Seminar taught at Shingo Ohgamiís dojo in Gotebrog, Sweden
Seminar taught at Shingo Ohgami’s dojo in Gotebrog, Sweden.
 
Annual seminar taught in Berlin Germany by Toby Threadgill and Bob Nash, 7th Dan JKF.
Annual seminar taught in Berlin Germany by Toby Threadgill and Bob Nash, 7th Dan JKF.
 
Cover of article appearing in Hiden Magazine in October, 2010.
Cover of article appearing in Hiden Magazine in October, 2010.
 
TSYR Hombu Dojo in Evergreen Colorado.
TSYR Hombu Dojo in Evergreen Colorado.
 
Shinto Oharare performed in the TSYR Hombu dojo.
Shinto Oharare performed in the TSYR Hombu dojo.
 
Instructors Workshop  at the TSYR Hombu Dojo
Instructors Workshop at the TSYR Hombu Dojo.
 
Shinto ceremony enshrining Takamura sensei as kami at the Kannagara Jinja.
Shinto ceremony enshrining Takamura sensei as kami at the Kannagara Jinja. This is a rare and amazing honor for Takamura sensei that was done in coordination with the Tsubaki Jinja in Japan. His mitamaya was even constructed by a shrine carpinter who works for the Grand Shrine of Ise. An amazing honor to our legacy.
 
Performing TSYR Kumitachi at the Kannagara Jinja.
Performing TSYR Kumitachi at the Kannagara Jinja.